Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Fluorowane gazy cieplarniane

16 kwietnia 2021

Informacja Ministra Środowiska o wskazaniu świadectw kwalifikacji uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) - jako certyfikatów tymczasowych przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej 

I. Sektor chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 92 z 3.4.2008, str.3 -11), świadectwa kwalifikacji uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są za tymczasowe certyfikaty wg poniższego schematu.

 

1) Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii I, wykonującego - zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, czynności:

 

a) kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;

b) odzysk;

c) instalację (instalowanie);

d) konserwację lub serwisowanie.

 

2) Świadectwo kwalifikacji w zakresie demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii III, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit b rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, dotyczący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych, które są oznakowane jako takie. 

 

3) Uznawanie świadectw kwalifikacji wymienionych w pkt. 1 i 2 za certyfikaty tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.

 

II. Sektor ochrony przeciwpożarowej

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 Komisji (WE) z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 92 z 3.4.2008, str.12-16), świadectwa kwalifikacji uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są za tymczasowe certyfikaty wg poniższego schematu.

 

Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personeluwykonującego - zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008, następujące czynności w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej:

 

a) kontrolę szczelności systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;

b) odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;

c) instalację (instalowanie);

d) konserwację lub serwisowanie.

 

Uznawanie wymienionych powyżej świadectw kwalifikacji za certyfikaty tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2010

 

źródło: http://mos.gov.pl

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl