Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Cele i zadania

Cele i zadania Stowarzyszenia

 

Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:

 

 1. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków dla rozwoju nauki, edukacji i wychowania w zakresie ochrony globalnego środowiska naturalnego, w tym w zakresie zmian klimatu powodowanych przez niekorzystne oddziaływanie czynników chłodniczych,
 2. uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania osiągnięć techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej,
 3. działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła, i związanej z tym problematyki energetycznej,
 4. dbałość o jakość wyrobów i usług oraz o środowisko naturalne,
 5. organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych celem rozwoju wiedzy ekologicznej oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia, a zwłaszcza ochroną globalnego środowiska naturalnego;
 6. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach;
 7. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkom Stowarzyszenia, nabywania zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnień i certyfikatów dla członków Stowarzyszenia - wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
 8. powołanie placówki oświaty pozaszkolnej ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nabywania uprawnień i certyfikatów - wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
 9. przestrzeganie etyki zawodowej,
 10. rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych w swojej specjalności,
 11. wydawanie medali pamiątkowych, oznak i wyróżnień, w tym tytułów: rzeczoznawca, rzeczoznawca II-stopnia oraz wykładowca - w związku z działalnością Stowarzyszenia,
 12. reprezentowanie środowiska zawodowego i swoich członków,
 13. tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
 14. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 15. wypełnianie zadań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

 

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 

 1. podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,

 2. opracowywanie raportów, ekspertyz i ocen o stanie i rozwoju branży lub określonych procesów oraz przekazywanie opinii i wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii publicznej,

 3. inicjowanie i organizowanie dyskusji, odczytów, narad, konferencji, seminariów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kursów, konkursów, pokazów i wystaw technicznych, wyjazdów krajowych i zagranicznych,

 4. przeprowadzanie sondażu opinii środowiska technicznego w zakresie tematyki dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji oraz przekazywanie wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii publicznej,

 5. prezentowanie publikacji i filmów technicznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji,

 6. współpracę ze szkolnictwem wyższym i średnim technicznym,

 7. współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,

 8. współpracę z resortami, jednostkami naukowymi i gospodarczymi branży oraz innymi organizacjami społecznymi w realizacji celów Stowarzyszenia,

 9. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi organizacjami społecznymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 10. rozwijanie aktywności innowacyjnej, wynalazczej i naukowej oraz udzielanie fachowej pomocy wynalazcom, racjonalizatorom i reprezentantom nauki,

 11. roztaczanie opieki nad młodymi serwisantami, kształtowanie ich postawy etycznozawodowej, udzielanie pomocy swoim członkom w uzyskaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom zawodowym, uzdolnieniom i stanowi zdrowia,

 12. występowanie w obronie interesów zawodowych i społecznych swoich członków,

 13. popularyzowanie twórców i przedstawicieli nauki, wnioskowanie lub opiniowanie wystąpień o nadanie uprawnień zawodowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, organizacyjne i społeczne swoich członków.

 

Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl